Pravidla

Závod se běží za běžného provozu – proto je bezpečí na prvním místě

Obecná pravidla závodu

 • S organizátorem závodu bude za celý tým komunikovat kapitán týmu.
 • Start proběhne z místa určeného organizátorem na soutoku Olše a Odry, v pořadí a čase, který organizátor předem určí.
 • Doporučený čas běžce by neměl výrazně přesahovat 60 minut na 10 kilometrů tratě s přibližným převýšením 150 m.
 • Každý závodník svou účastí automaticky stvrzuje svou zdravotní způsobilost pro absolvování celého závodu.
 • Závod „Olza RUN“ je 100 kilometrů dlouhá štafeta a je rozdělena do 10 úseků, které poběží 5 členné týmy
 • Celý závod se koná v duchu fair play.
 • Závodu se mohou účastnit osoby starší 18 let, které jsou zdravotně způsobilé pro absolvování celého průběhu závodu. Osoby, které budou mít v den závodu 16 – 17 let se mohou závodu zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Pro osoby mladší 16 let není závod vhodný.
 • Každý závodník svou přihláškou a registrací na startu závodu stvrzuje, že se detailně seznámil s pravidly a průběhem závodu a bude je po celou dobu konání akce respektovat. Stejně tak bude respektovat pokyny organizátorů, kteří odpovídají za plynulý a bezpečný průběh konání akce.
 • Každý závodník, který podepíše registraci souhlasí s tím, že závodu se účastní na vlastní nebezpečí a organizátor nenese za něho žádnou zodpovědnost.
 • V případě, že některý závodník není schopen pokračovat v závodu, mohou jej na jeho úsecích nahradit jiní členové týmu. Náhradník však může absolvovat maximálně 3 etapy za závod (1 etapa nad rámec svých 2 úseků). Vyřazený člen týmu však již nesmí opětovně zasáhnout do průběhu závodu. Změnu je třeba neprodleně nahlásit organizátorovi.
 • Organizátor nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou nezodpovědným chováním závodníků.
 • Každý člen týmu musí absolvovat přesně dva úseky trati. Členové týmu si sami mezi sebou rozdělí úseky, které poběží. Dva po sobě jdoucí úseky nesmí běžet jeden a tentýž závodník. Pořadí běžců na jednotlivých úsecích nahlásí tým při registraci.
 • Je doporučeno, aby první závodník běžel první a šestý úsek, druhý běžec druhý a sedmý úsek atd.

Legislativa

 • Závodník souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem, nebo osobou pořadatelem zmocněnou, audiovizuálně zaznamenávány a zároveň uděluje svolení, aby tyto záznamy vytvořené před, během a po akci mohly být použity všemi způsoby uvedenými v §12 odst. 4 autorského zákona (CZ), Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 (PL), mimo jiné na Facebooku, Instagramu a webových stránkách závodu, partnerských závodů a partnerů za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez nároku na honorář.
 • Závodník se zavazuje k dodržování pravidel silničního provozu při pohybu po pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb. (CZ), Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 (PL), o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Závod se běží za běžného provozu, zdržení způsobené na trase (semafory, vlakové přejezdy, cizí osoby, apod…) nebudou z výsledného času odečteny. Je nutné však tyto pravidla silničního provozu bezpodmínečně dodržovat. Dbejte zvýšené opatrnosti během celého závodu.

Bezpečí závodníků:

 • Každý závodník je povinen na trati poskytnout pomoc soupeři v případě, že si to žádá jeho zdravotní stav a pak kontaktovat organizátora.
 • Organizátor si vymezuje právo vyřadit ze závodu závodníka, který bude vykazovat viditelný stupeň únavy, či jiné indispozice, které by mohly ohrozit závodníkovo zdraví v dalším průběhu konání závodu.
 • V případě přírodní kalamity, či jiné nepředvídané situace si organizátor vyhrazuje právo zrušit, či přerušit již probíhající závod. V tomto případě se startovné nevrací, je však možné jej převést na následující ročník závodu.
 • Pořadatelsi vyhrazuje právo provádět namátkové kontroly povinné výbavy všech závodníků na trati i na předávkách.

Protesty:

 • V případě, že tým nesouhlasí s rozhodnutím některého z organizátorů, může se kapitán týmu obrátit na hlavního rozhodčího a podat protest.
 • Při podání protestu musí tým složit zálohu ve výši 200 Kč. Pokud bude protest uznán, bude záloha vrácena. V opačném případě záloha propadá.

Penalizace:

Organizátor závodu si vyhrazuje právo penalizovat, v krajním případě diskvalifikovat tým v případě, že poruší některý z níže uvedených bodů:

 • Tým poruší pravidla ohledně střídání závodníků bez informování organizátora. (penalizace 60 min)
 • Běžec na trati není viditelně označen (zejména pak před 6:00 a po 18:00), zanedbá použití bezpečnostních prvků, poběží bez mobilního telefonu. (penalizace 60 min)
 • Tým ztratí štafetový kolík. (penalizace 60 min)
 • V průběhu závodu není viditelně označen doprovodný vůz. (penalizace 60 min)
 • Tým, respektive závodník bude opakovaně ignorovat pokyny organizátorů, či hrubě poruší pravidla závodu. (diskvalifikace)
 • Tým nebude dodržovat pravidla silničního provozu. (diskvalifikace)
 • Tým předá štafetový kolík mimo předem definované stanoviště. (diskvalifikace)
 • Tým nedoběhne do cíle před 20:00. (diskvalifikace)
 • Tým jinak poruší pravidla závodu. (podle závažnosti provinění)

Zpracování osobních údajů:

Pro registraci a start v závodě potřebujeme následující: název týmu, jméno kapitána, email kapitána, telefonní kontakt na kapitána a jeho zástupce, jména dalších závodníků, rok narození běžců, stát narození, očekávaný čas na 10 km, velikost trička v případě objednání, a čísla úseků, které každý běžec poběží.

Zavazuje me s dodržení všech právních norem definovaných zákonem o ochraně osobních údajů GDPR (RODO).

Zavazujeme se, že žádné z výše uvedených informací neposkytneme třetím stranám.

Ze všech údajů poskytnutých při registraci budeme veřejně používat pouze název týmu a jména běžců. Ostatní údaje jsou pouze pro interní záležitostí spjatých s organizací závodu.

Název týmu a jména běžců zůstanou veřejná pouze ve výsledkové listině dostupnéna webu „Olza RUN“.

Informace ohledně audiovizuálních záznamůnaleznete v sekci Pravidla – Legislativa.

Závod se běží za běžného provozu – proto je bezpečí na prvním místě

Obecná pravidla závodu

 • S organizátorem závodu bude za celý tým komunikovat kapitán týmu.
 • Start proběhne z místa určeného organizátorem na soutoku Olše a Odry, v pořadí a čase, který organizátor předem určí.
 • Doporučený čas běžce by neměl výrazně přesahovat 60 minut na 10 kilometrů tratě s přibližným převýšením 150 m.
 • Každý závodník svou účastí automaticky stvrzuje svou zdravotní způsobilost pro absolvování celého závodu.
 • Závod „Olza RUN“ je 100 kilometrů dlouhá štafeta a je rozdělena do 10 úseků, které poběží 5členné týmy
 • Celý závod se koná v duchu fair play.
 • Závodu se mohou účastnit osoby starší 18 let, které jsou zdravotně způsobilé pro absolvování celého průběhu závodu. Osoby, které budou mít v den závodu 16 – 17 let se mohou závodu zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Osoby mladší 16 let se závodu nemohou účastnit.
 • Každý závodník svou přihláškou a registrací na startu závodu stvrzuje, že se detailně seznámil s pravidly a průběhem závodu a bude je po celou dobu konání akce respektovat. Stejně tak bude respektovat pokyny organizátorů, kteří odpovídají za plynulý a bezpečný průběh konání akce.
 • Každý závodník, který podepíše registraci souhlasí s tím, že závodu se účastní na vlastní nebezpečí a organizátor nenese za něho žádnou zodpovědnost.
 • Každý člen týmu musí absolvovat přesně dva úseky trati. Členové týmu si sami mezi sebou rozdělí úseky, které poběží. Dva po sobě jdoucí úseky nesmí běžet jeden a tentýž závodník. Pořadí běžců na jednotlivých úsecích nahlásí tým při registraci.
 • V případě, že některý závodník není schopen pokračovat v závodu, mohou jej na jeho úsecích nahradit jiní členové týmu. Náhradník však může absolvovat maximálně 3 etapy za závod (1 etapa nad rámec svých 2 úseků). Vyřazený člen týmu již nesmí opětovně zasáhnout do průběhu závodu. Změnu je třeba neprodleně nahlásit organizátorovi.
 • Organizátor nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou nezodpovědným chováním závodníků.
 • Je doporučeno, aby první závodník běžel první a šestý úsek, druhý běžec druhý a sedmý úsek atd.
 • V případě, že na předávce, nebude člen organizačního týmu, je nutné zaslat sms organizátorovi s časem předávky.

Legislativa

 • Závodník souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem, nebo osobou pořadatelem zmocněnou, audiovizuálně zaznamenávány a zároveň uděluje svolení, aby tyto záznamy vytvořené před, během a po akci mohly být použity všemi způsoby uvedenými v §12 odst. 4 autorského zákona  (CZ), Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 (PL), mimo jiné na Facebooku, Instagramu a webových stránkách závodu, partnerských závodů a partnerů za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez nároku na honorář.
 • Závodník se zavazuje k dodržování pravidel silničního provozu při pohybu po pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb. (CZ), Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 (PL), o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Závod se běží za běžného provozu, zdržení způsobené na trase (semafory, vlakové přejezdy, cizí osoby, apod…) nebudou z výsledného času odečteny. Je nutné však tyto pravidla silničního provozu bezpodmínečně dodržovat. Dbejte zvýšené opatrnosti během celého závodu.

Bezpečí závodníků:

 • Každý závodník je povinen na trati poskytnout pomoc soupeři v případě, že si to žádá jeho zdravotní stav a neprodleně kontaktovat organizátora. 
 • Organizátor si vymezuje právo vyřadit ze závodu závodníka, který bude vykazovat viditelný stupeň únavy, či jiné indispozice, které by mohly ohrozit závodníkovo zdraví v dalším průběhu konání závodu.
 • V případě přírodní kalamity, či jiné nepředvídané situace si organizátor vyhrazuje právo zrušit, či přerušit již probíhající závod. V tomto případě se startovné nevrací, je však možné jej převést na následující ročník závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo provádět namátkové kontroly povinné výbavy všech závodníků na trati i na předávkách.

Protesty:

 • V případě, že tým nesouhlasí s rozhodnutím některého z organizátorů, může se kapitán týmu obrátit na hlavního rozhodčího a podat protest.
 • Při podání protestu musí tým složit zálohu ve výši 200 Kč. Pokud bude protest uznán, bude záloha vrácena. V opačném případě záloha propadá. 

Penalizace:

Organizátor závodu si vyhrazuje právo penalizovat, v krajním případě diskvalifikovat tým v případě, že poruší některý z níže uvedených bodů:

 • Tým poruší pravidla ohledně střídání závodníků bez informování organizátora. (penalizace 60 min)
 • Běžec na trati není viditelně označen (zejména po 18:00), zanedbá použití bezpečnostních prvků, poběží bez mobilního telefonu. (penalizace 60 min)
 • Tým ztratí štafetový kolík. (penalizace 60 min)
 • V průběhu závodu není viditelně označen doprovodný vůz. (penalizace 60 min)
 • Tým, respektive závodník bude opakovaně ignorovat pokyny organizátorů, či hrubě poruší pravidla závodu. (diskvalifikace)
 • Tým nebude dodržovat pravidla silničního provozu. (diskvalifikace)
 • Tým předá štafetový kolík mimo předem definované stanoviště. (diskvalifikace)
 • Tým nedoběhne do cíle před 20:00. (diskvalifikace)
 • Tým jinak poruší pravidla závodu. (podle závažnosti provinění)

Zpracování osobních údajů:

Pro registraci a start v závodě potřebujeme následující: název týmu, jméno kapitána, email kapitána, telefonní kontakt na kapitána a jeho zástupce, jména dalších závodníků, rok narození běžců, stát narození, očekávaný čas na 10 km, velikost trička v případě objednání a čísla úseků, které každý běžec poběží.

Zavazujeme se, že žádné z výše uvedených informací neposkytneme třetím stranám.

Ze všech údajů poskytnutých při registraci budeme veřejně používat pouze název týmu a jména běžců. Ostatní údaje jsou pouze pro interní záležitostí spjatých s organizací závodu.

Název týmu a jména běžců zůstanou veřejná pouze ve výsledkové listině dostupné na webu „Olza RUN“.

Informace ohledně audiovizuálních záznamů naleznete v sekci Pravidla – Legislativa.

Informace ohledně audiovizuálních záznamůnaleznete v sekci Pravidla – Legislativa.