Regulamin

Wyścig odbywa się przy normalnym ruchu drogowym – dlatego bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu!

Ogólne zasady wyścigu:
 • Podczas wyścigu z organizatorem komunikuje się kapitan drużyny.
 • Start odbędzie się z miejsca wskazanego przez organizatora – przy ujściu Olzy i Odry, w kolejności i czasie, które organizator z góry określi.
 • Zalecany czas biegacza nie powinien wyraźnie przekraczać 60 minut na 10 kilometrów trasy o około 150 m przewyższeniu.
 • Każdy zawodnik poprzez zgłoszenie swego udziału automatycznie potwierdza swoją sprawność fizyczną i wytrzymałość do zakończenia całego wyścigu.
 • Olza RUN to wyścig sztafetowy 5-osobowych drużyn na określonej trasie, który składa się z 10 odcinków.
 • Cały wyścig odbywa się w duchu fair play.
 • Udział biorą osoby powyżej 18. roku życia, które są fizycznie sprawne do zakończenia wyścigu. Osoby poniżej 18. roku życia mogą wziąć udział w wyścigu wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego, który będzie częścią tego samego zespołu i będzie obecny przez cały czas trwania wyścigu. Wyścig nie jest wskazany dla osób młodszych 16 lat.
 • Każdy zawodnik potwierdza swoim zgłoszeniem i rejestracją na początku wyścigu, że zapoznał się z zasadami i przebiegiem wyścigu i będzie przestrzegać zasad przez cały czas trwania imprezy. Będzie również szanować instrukcje organizatorów, którzy są odpowiedzialni za sprawny i bezpieczny przebieg imprezy.
 • Każdy zawodnik, który podpisze zgłoszenie, zgadza się, że bierze udział w wyścigu na własne ryzyko a organizator nie ponosi za niego odpowiedzialności.
 • Każdy członek drużyny musi zakończyć dokładnie dwa odcinki trasy. Członkowie zespołu sami dzielą odcinki między siebie. Dwa kolejne odcinki nie mogą być pokonywane przez tego samego zawodnika. Kolejność biegaczy na każdym odcinku jest zgłaszana przez zespół podczas rejestracji.
 • W przypadku, gdy zawodnik nie będzie w stanie kontynuować wyścigu, inni członkowie zespołu mogą zastąpić go na jego odcinkach. Zawodnik może jednak zaliczyć maksymalnie 3 odcinki w ciągu wyścigu (maksymalnie 1 etap poza swymi dwoma odcinkami). Wyeliminowany członek zespołu nie może jednak ponownie interweniować podczas wyścigu. Zmianę należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi.
 • Zaleca się, aby pierwszy zawodnik pokonywał pierwszy i szósty odcinek, drugi zawodnik drugi i siódmy itd. 
 • Jeśli organizator nie będzie na miejscu zmiany zawodnika, należy napisać sms do organizatora z czasem przekazania pałeczki.
Przepisy prawne – Ustawodawstwo
 • Zawodnik zgadza się, że jego udział i wyniki sportowe w wyścigu są rejestrowane przez organizatora lub osobę wyznaczoną przez organizatora, przy jednoczesnym udzieleniu zgody, że takie zapisy utworzone przed, w trakcie i po wydarzeniu mogą być wykorzystane na wszystkie sposoby przedstawione w Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 (PL), §12 odst. 4 prawa autorskiego (CZ) w tym na Facebooku, Instagramie, stronie internetowej wyścigu i wyścigach partnerskich w celu zaprezentowania tego wyścigu, bez wszelkich roszczeń.
 • Zgodnie z ustawą Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 (PL), nr 361/2000 Sb. (CZ), o ruchu drogowym i zmianach w niektórych przepisach (prawo o ruchu drogowym) zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, z późniejszymi zmianami.
 • Wyścig odbywa się przy normalnym ruchu drogowym, opóźnienia spowodowane na trasie (sygnalizacja świetlna, przejazdy kolejowe, osoby obce itp.) nie zostaną odjęte od uzyskanego czasu. Należy zachować szczególną ostrożność przez cały czas trwania wyścigu.
Bezpieczeństwo zawodników:
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do udzielenia pomocy innemu biegaczowi (przeciwnikowi) na trasie w przypadku, gdy wymaga tego jego stan zdrowia, a następnie musi niezwłocznie skontaktować się z organizatorem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z wyścigu zawodnika, który wykazuje widoczny stopień zmęczenia lub inne niedyspozycje, które mogą zagrozić zdrowiu zawodnika w czasie trwania wyścigu.
 • W przypadku klęski żywiołowej lub innej nieprzewidzianej sytuacji, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania trwającego wyścigu. W tym przypadku opłata startowa nie przepada, ale może zostać przeniesiona na następny rok wyścigu.
Wniesienie sprzeciwu:
 • Jeśli zespół nie zgadza się z decyzją jednego z organizatorów, kapitan drużyny może skontaktować się z sędzią głównym i złożyć sprzeciw.
 • Kiedy sprzeciw jest złożony, zespół musi wpłacić 200 CZK depozytu. Jeśli sprzeciw zostanie uznany, depozyt zostanie zwrocony. W przeciwnym razie depozyt przepada.
Kary:

Organizator wyścigu zastrzega sobie prawo do ukarania, a w razie ostateczności do dyskwalifikacji drużyny, jeśli narusza ona którykolwiek z następujących punktów:

 • Drużyna narusza zasady dotyczące zmiany zawodników bez informowania organizatora. (kara 60 min)
 • Biegacz nie jest wyraźnie oznaczony na trasie (zwłaszcza po godzinie 18:00), zaniedbuje korzystanie z zabezpieczeń, pokonuje trasę bez telefonu komórkowego. (kara 60 min)
 • Drużyna zgubi pałeczkę sztafetową. (kara 60 min)
 • Samochód towarzyszący drużynie nie jest wyraźnie oznaczony. (kara 60 min)
 • Zawodnik będzie wielokrotnie ignorować instrukcje organizatorów, lub rażąco naruszać zasady wyścigu. (dyskwalifikacja)
 • Drużyna nie będzie przestrzegała zasad ruchu drogowego. (dyskwalifikacja)
 • Drużyna przekazuje pałeczkę sztafetową poza wstępnie zdefiniowanym miejscem. (dyskwalifikacja)
 • Drużyna nie dotrze do mety przed godziną 20:00. (dyskwalifikacja)
 • Drużyna w inny sposób złamie zasady wyścigu. (w zależności od wagi wykroczenia)
Przetwarzanie danych osobowych:

Do rejestracji i startu w wyścigu potrzebne są: nazwa zespołu, imię kapitana, e-mail kapitana, kontakt telefoniczny do kapitana i jego zastępcy, nazwiska innych zawodników, rok urodzenia biegaczy, miejsce urodzenia (państwo), przewidywany czas na 10 km, rozmiar koszulki i numery odcinków, które poszczególni zawodnicy będą pokonywać.

Zobowiązujemy się nie podawać żadnej z powyższych informacji osobom trzecim.

Ze wszystkich danych podanych podczas rejestracji, publicznie użyte zostaną tylko nazwy drużyn i imiona zawodników. Pozostałe dane służą wyłącznie do spraw wewnętrznych związanych z organizacją wyścigu.

Nazwa zespołu i nazwiska biegaczy będą widoczne tylko w tabeli wyników dostępnej na stronie internetowej Olza RUN.

Informacje dotyczące nagrań audiowizualnych można znaleźć w sekcji Przepisy prawne – ustawodawstwo.